Nová verze sw INFOS 2.2.6

Byla vytvořena nová verze software INFOS pro příspěvkové organizace.

V této verzi jsou provedeny úpravy v modulu Účetnictví a v modulu Fakturace.

V modulu Účetnictví se jedná se o změny dle vyhlášky č. 436/2011, kterou se mění zákon č. 410/2009. Byly upraveny výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a dále výkaz Příloha. Byla upravena účtová osnova, došlo k zrušení nebo přejmenování stávajících účtů a naopak byly doplněny účty nové.
Dle vyhlášky č. 437/2011, která mění vyhlášku č. 383/2009, došlo k dalším změnám, viz příloha 2a k novelizované vyhlášce č. 383/2009. Byl vytvořen nový Pomocný analytický přehled (PAP), který pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávají vybrané účetní jednotky elektronicky ve formalizované dávce, s výjimkou vybraných účetních jednotek podle § 3a odstavce 2 novelizované vyhlášky č. 383/2009.
Informační systém byl upraven v části vytváření elektronických výkazů zasílaných do CSÚIS (včetně PAP).

V modulu Fakturace byl upraven číselník Skupiny DPH a číselník kódů DPH v souvislosti se změnou snížené sazby DPH z 10 na 14 %. Doplněna byla možnost zpracování dokladů pro přenesenou daňovou povinnost.